Befaring i Innlandet

Etter bestilling fra Innlandet MC forum er det gjennomført en trafikksikkerhetsinspeksjon av deler av fylkesveg 255 fra Skåbu til Vinstra. Inspeksjonen er en temainspeksjon...

The Dynamics of Motorcycle Crashes

The Dynamics of Motorcycle Crashes 28th February 2020 The analysis of a global survey of 1578 motorcyclists who responded from 30 countries in Europe, the USA,...

MC befaring fv.304 Sandefjord-Kvelde

Risikoen for MC- og mopedførere er høy sammenlignet med risikoen for bilførere, og motorsykkelulykker dominerer en mye større andel av drepte og hardt skadde...

Befaring med fokus på MC-sikkerhet, Agder 2019

Selv om det over tid har vært en markant risikoreduksjon for MC-førere og mopedførere, er risikoen fortsatt høy sammenlignet med bilførere. MC dominerer en...

Berfaring med fokus på MC-sikkerhet, Agder 2018

Flere steder i landet har Statens vegvesen i tråd med nasjonal strategi gjennomført TSrevisjoner med særlig fokus på mc-sikkerhet. Dette ble også gjennomført i...

MC befaring 2017, Agder

Flere steder i landet har Statens vegvesen i tråd med nasjonal strategi gjennomført TSrevisjoner med særlig fokus på mc-sikkerhet. Dette ble også gjennomført i...

Rapport MC-befaring, Vest-Agder 2016

Årlig blir om lag 20-30 motorsyklister drept i trafikken. Selv om det over tid har vært en markant risikoreduksjon for MC-førere og mopedførere, er...

Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021

Det ble i 2013/2014 utarbeidet en nasjonal strategi for motorsykkel og moped med oppfølgingstiltak. Strategien har vært et viktig bidrag til sikkerhetsarbeidet blant motorsyklister...

Nasjonal strategi for MC og Moped 2014-2017

Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel bilførere. Basert på statistikk for 2009 og 2010 er dødsrisikoen pr. km...

Styring og oppfølging av driftskontraktar

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen, Region øst. Tilsynssaka omhandlar styring og oppfølging av driftskontraktar. Med bakgrunn i tilsynsfunna har Vegtilsynet gjeve fire...

Evaluation advanced training course for motorcyclists

Motorcyclists are vulnerable in traffic. A popular measure to reduce crash risk is motorcycle training. However, there is little evidence for the effectiveness of...

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, Fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har 19 interesseorganisasjoner...

Evaluering av implementeringen av føreropplæringen klasse A

Denne rapporten er en evaluering av de pedagogiske intensjonene i læreplan for klasse A (motorsykkel). Prosjektet er et oppdrag fra Statens vegvesen til Høgskolen i...

Riskfaktorer för motorcykelolycka med allvarlig personskada

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och...

Published Project Report PPR638

Literature review of interventions to improve the conspicuity of motorcyclists and help avoid 'looked but failed to see' accidents.This report has been produced by the Transport...

The initial rider training project

The IRT model European initial rider training programme was developed through the IRT Project, which was jointly funded by the Directorate-General for Energy and...

Blendingseffekter av fjernlys på motorsykler i dagslys

I kollisjonsulykker mellom bil og motorsykkel og der kjøretøyene har kryssende kurs er det vanligvis bilføreren som har skyld i ulykken. En mulig grunn...

Fjerning av løs grus etter dekkereparasjoner

Hensikten med dette rundskrivet er å gi trafikantene ensartet og mer trafikksikre forhold etter utbedringsarbeider, slik som f.eks. for sprekketetting og lapping av slaghull. Denne type utbedringer...

The roles of motorcyclists and car drivers

Motorcycles are vulnerable in traffic. In comparison with drivers of motorised four-wheeled vehicles, motorcyclists have a high risk of fatal or serious injury due...

Analysis fatal motorcycle accidents

The Norwegian Public Roads Administration is responsible for measures contributing to the Vision Zero goal of no accidents in the transport sector resulting in fatalities or serious...

Temaanalyse – Dødsulykker på motorsykkel 2005-2009

Statens vegvesen har ansvar for tiltak som bidrar til nullvisjonens mål om at det ikke skal forekomme ulykker i transportsektoren som fører til at personer blir drept...

Motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet

Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste 30 årene. I 1980 var 4,8 % av alle norske motorsyklister innblandet i en trafikkulykke...

A cost benefit analysis

This article examines the consequences, for Paris, of the increase in two-wheel motor vehicle (2WMV) traffic (measured in vehicle/km). Our study reveals that, between 2000...

Road design for future maintenance

The cost of a road construction over its service life is a function of design, quality of construction as well as maintenance strategies and operations....

Motorcycle impacts to roadside barriers

Roadside protection systems such as steel guard rails or concrete barriers were originally developed to protect occupants of cars and/or trucks – but not to protect impacting...

Trafikksikkerhet blant MC-førere

Vår undersøkelse viser at førere av såkalte ”Racing”-sykler (R-sykler) og førere under 19 år, særlig ungdom på lett mc, representerer spesielt risikoutsatte grupper blant mc-førere. Videre synes...

SMC Survey of Motorcyclists and their views on Advanced Training

Training and campaigns carried out over the years, have contributed to reducing the number of motorcycle accidents on the roads. From the 1980s, SMC has...

A European Agenda for motorcycle safety

While in agreement with the overall objective of improving road safety, as a citizens’ organization, FEMA has concerns about the approach often taken by public authorities...

Høyrisikogrupper i vegtrafikken

Denne rapporten presenterer resultater fra en studie knyttet til Statens Vegvesen, Vegdirektoratets satsing på høyrisikogrupper. Vegdirektoratets høyrisikogrupper er delvis velkjente fra trafikkpolitikken og –forskningen: unge mannlige...

Implications for driver educations

This work is an effort to give a thorough description of the "GDE-framework" (Goals for Driver Education), which has its origin in Finnish research...

Driving licence categories A1 and A

National Transport Plan 2002-2011 (NTP) points to the need for a comprehensive treatment of the entire driver training and augmenting the training for all categories. Studies...

The road to success

In 2000 the Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA) published the ‘Final report of the motorcyclists and crash barriers project’. This project aimed to develop recommendations...

Konsekvenser for kjøreopplæringen

Føreropplæringen i Norge er regulert i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m., der det fra 1. januar 2005 settes nye krav til opplæringen i...

Effekter av ferdighetskurs for motorsyklister

Kan ferdighetskurs for motorsyklister være et aktuelt tiltak for å redusere motorsyklisters ulykkesutsatthet? Dette er spørsmålet som denne rapporten tar sikte på å belyse. Rapporten er...

Motorcykelsäkerhet – en litteraturstudie och meta-analys

Forskare dr. polit. Pål Ulleberg har genomfört projektet och har skrivit rapporten. Avdelningsledare Marika Kolbenstvedt har kvalitetssäkrat rapporten och hjälpt till med svensk översättning. Meta-analys har...

MC sikkerhet

I Nasjonal Transportplan (NTP 2002 – 2011) har regjeringen bestemt at trafikksikkerhetsarbeidet skal rettes mot en visjon om null drepte og hardt skadde i vegtrafikken....

Full kontroll 2013

Motorcycle riders must not only deal with a demanding vehicle without protective bodywork. We are so vulnerable that we also must take responsibility for errors and mistakes by...

Motorcycle and Safety Barrier Crash-Testing

This report has been prepared for the Australian Transport Safety Bureau (ATSB) by the Monash University Accident Research Centre. It constitutes the first stage of...

SINTEF rapport – MC ulykker

I de seneste årene har det vært en kraftig økning i antallet tunge motorsykler på veiene. Antallet alvorlige ulykker med tung motorsykkel involvert har dessverre...
Annonse